Време за четене на статията: 6 мин.

Условия за ползване на сайта

Тези условия (“Условия”, “Споразумение”) са Споразумение между оператора на E-Music Bulgaria, Е-Music.bg (“Уебсайт на оператор”, “ние” или “нас”) и Вие (“Потребител”, “Вие”). Тези Условия се считат за двустранно Споразумение между ползвателите на Уебсайта или “Потребители” и операторите на https://e-music.bg. Този договор урежда общите условия и условията за използването на https://e-music.bg и които и да е негови подстраници и/или услуги (колективно, “Уебсайт” или “Услуги”). Чрез използване на Уебсайта или неговите услуги Вие потвърждавате, че сте прочели правилата и сте съгласни с всички Условия. Ако не сте съгласни с Условията, то нямате право да използвате или достъпвате до Уебсайта и/или неговите услуги.

Потребителски профили и членство

Ако създадете профил в Уебсайтa, Вие сте отговорни за поддържането на сигурността на профила и сте изцяло отговорни за всички дейности, които се случват за сметка на профила Ви, както и за всякакви други действия предприети във връзка с него. Предоставяне на невярна информация за контакт от всякакъв вид може да доведе до прекратяване на профила Ви. Трябва незабавно да ни уведомите за всякакви неразрешени употреби на профила Ви или други нарушения на сигурността му. Ние не носим отговорност за каквито и да било действия и/или бездействия породени от Вас, включително и щети от всякакъв вид, направени в резултат на такива действия или бездействия. Ние можем да преустановим, спрем или изтрием профила Ви (или част от него), ако преценим, че сте нарушили някое от Условията на настоящето Споразумение или че с поведението си или съдържание сте склонни да навредите на репутацията ни и на доброто име на Уебсайта. Ако изтрием профила Ви поради изложените по-горе причини, можем да забраним възможността за повторна регистрация и достъп до услугите ни. Запазваме правото си и да блокираме електронната поща и IP адреса Ви, за да предотвратим повторна регистрация.

Потребителско съдържание

Ние не притежаваме никакви данни, информация или материали (“Съдържание”), които Вие доброволно представяте на Уебсайта по време на използване на Услугата. Вие носите изключителната отговорност за достоверността, качеството, цялостта, законността, интелектуалната собственост и правото на използване на цялото предоставено съдържание. Ние можем, но нямаме задължение, да осъществяваме мониторинг на съдържанието на интернет страницата, внесено или създадено с помощта на нашите услуги от Вас. Освен ако не е изрично разрешено от Вас, Вашето използване на Уебсайта не ни предоставя лиценз за използване, възпроизвеждане, адаптиране, променяне, публикуване или разпространение на съдържанието, създадено от Вас, но Вие ни давате разрешение за достъп, копиране, разпространение, предаване, преформатиране и показване на съдържанието на Вашия потребителски акаунт единствено когато се изисква за целите на предоставяните услуги от нас. Без да ограничаваме нито една от тези декларации или гаранции, ние имаме право, но не и задължение, по наше собствено усмотрение да откажем или да премахнем всяко съдържание, което нарушава някоя от политиките ни или по някакъв начин е вредно или нежелателно за останалите Потребители.

Архиви

Ние не сме отговорни за съдържанието Ви, което пребивава на Уебсайта. В никакъв случай не носим отговорност при евентуална загуба на съдържание. Ваша лична отговорност е да поддържате и да подготвяте регулярно резервно копие на Вашето съдържание. Независимо от горното, в някои случаи и при определени обстоятелства, с абсолютно никакво задължение, можем да бъдем в състояние да възстановим някои или всички Ваши данни и/или информация, която е била изтрита. Въпреки предходното, не гарантираме, че данните ще бъдат на разположение по всяко едно време и във всеки един момент.

Връзки към други сайтове

Въпреки че този Уебсайт може да бъде свързан с други уебсайтове, ние не сме пряко или непряко свързани с асоциация, спонсорство, одобрение или присъединяване с всеки свързан сайт, освен ако изрично не е посочено тук. Ние не поемаме никаква отговорност или отговорност за действия, продукти, услуги и съдържание на други трети страни. Трябва внимателно да преразгледате законовите разпоредби и други условия за употреба на всеки уебсайт, до който имате достъп чрез линк от този Уебсайт. Вашето свързване към други страници извън Уебсайта е на Ваша собствена отговорност.

Обяви

По време на използването на Уебсайта може да влезете в кореспонденция със или да участвате в промоции на рекламодатели или спонсори, които показват своите стоки или услуги чрез Уебсайта. Всяка такава дейност, както и всякакви срокове, условия, гаранции или представяния свързани с такава дейност са единствено между Вас и третата страна. Ние не носим отговорност или задължение за всяка такава кореспонденция, покупка или промоция между Вас и всяка трета страна.

Забранени употреби

В допълнение към всичко, заложено в Споразумението, Ви е забранено да използвате Уебсайта или неговото Съдържание: (A) за незаконни цели; (Б) да бъдат привличани други лица за участие в незаконни действия; (В) да се нарушават всички международни, провинциални или държавни наредби, правилници, закони, или местни наредби; (Г) да се нарушават нашите права на интелектуална собственост или права на интелектуална собственост на трети лица; (Д) да се извършва тормоз, злоупотреба, да се отправят обиди и клевети, да се нанасят вреди, да се извършва сплашване или дискриминация, основана на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, националност, или увреждания; (Е) да представя невярна или подвеждаща информация; (Г) да се качват или предават вируси или друг вид зловреден код, който ще бъде или може да се използва по такъв начин, че да увреди Уебсайта, други сайтове или интернет (З) да се събира и/или проследява лична информация на трети лица; (И) за спам, phish, farm, претекст; (Й) за всяка нецензурна или неморална цел; или (К) да се пречи или да се заобикалят защитните елементи, свързани с Уебсайта, други уебсайтове или интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или Уебсайта при нарушаване на някоя от забраните.

Права на интелектуална собственост

Всички търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани в нашия Уебсайт, или услуги са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответния лицензиант или оператор. Други търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с нашия Уебсайт, или услуги са търговски марки на трети страни. Използването на нашия Уебсайт и Услугите не Ви дава никакво право, лиценз или ауторизация за възпроизвеждане или използване на тези търговски марки.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите оператора на Уебсайта и неговите филиали и служители от и срещу всякакви отговорности, загуби, щети или разходи, включително адвокатски хонорари, породени или във връзка с произтичащи от искове на всяко трето лице, срещу който и да е от тях, като резултат от или свързани с Ваше съдържание, Вашето използване на Уебсайта или Услугите, или което и да е умишлено нарушение на правилата от Ваша страна.

Решаване на спорове

Образуването, тълкуването и изпълнението на настоящето Споразумение и всички спорове, произтичащи от него, се уреждат от материалните и процесуални закони на София, България. Изключителната юрисдикция и място за действия, свързани с предмета на договора, трябва да бъдат държавните съдилища, разположени на територията на България. Вие се отказвате от правото на съдебен процес във всяка процедура, произтичаща от или свързана с настоящето Споразумение. Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки не се прилага към настоящето Споразумение.

Промени и изменения

Ние си запазваме правото да променяме това Споразумение или неговите политики, свързани с Уебсайта, или всички Услуги, по всяко време, в сила след публикуването на актуализирана версия на настоящето Споразумение на Уебсайта. Когато се направи актуализация, тя се качва в страницата и отговорността за запознаване с промените е изключително и само на ползвателя. Ако Потребителят продължи да използва услугите на Уебсайта след тези промени, това се счита за съгласие от страна на Потребителя за направените промени.

Връзка с нас

Ако имате някакви въпроси относно тази политика, моля свържете се с нас.

Този документ е актуализиран последно на 12-ти май 2020 година.